Условия за ползване

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Съдържанието на уебсайта е с информативна цел и чрез него не се предоставят услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

Този уебсайт е собственост и се поддържа от „ТОДОРОВ“ АД, българско дружество, което се занимава с производство и търговия на вино.

„ТОДОРОВ“ АД е регистритано в Агенция по вписванията с ЕИК 130078447, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Тодор Александров 137, електронна поща: office@todoroff-wines.com и се представлява от Иван Тодоров.

II. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

Тези общи условия са предназначени да регламентират всички условия на ползване и достъп до уебсайта. Необходимо да се запознаете с настоящите Общи условия и Уведомлението за поверително третиране на лични данни и да ги приемете чрез натискане на бутон „Приемам“. При необходимост, ние си запазваме правото едностранно да изменяме обхвата съдържанието и функционалностите на уебсайта. При промяна на функционалности на уебсайта, наличие на законови или договорни задължения, които се прилагат спрямо нас, ние можем да изменяме настоящите общи условия които се свеждат до знанието на потребителите чрез публикуването им тук. Този уебсайт може да препраща към други сайтове или уеб платформи, които се администрират от нас.

III. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Ние не носим отговорност за вреди и пропуснати ползи, възникнали поради невъзможност на предоставяне на съдържание или при недостъпност на уеб сайта, в резултат на обстоятелства извън нашия контрол. Ние не носим отговорност за каквито и да било вреди (включително, но не само загуби и/или пропуснати ползи, пропуснати бизнес възможности или проекти или загуба на печалби и др.), които са в резултат от използването или невъзможността за използване уебсайта, или каквото и да било съдържание извлечено от него.

Ние не носим отговорност за вреди, причиени от заразяване с вируси или какъвто и да било друг софтуер, който има зловредни свойства, когато предотвратяването е било извън нашия контрол. Възможно е определени връзки от сайта да водят до ресурси, намиращи се на сървъри или облачни структури на трети страни, над които Администраторът няма контрол и не носи отговорност за съдържанието им.

IV. АВТОРСКО ПРАВО И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Всички графични изображения и елементи на уеб сайта, базата данни и други обекти на авторското право, са изключителна собственост на „ТОДОРОВ“ АД. Потребителите/Посетителите на сайта нямат право да копират, възпроизвеждат или извършват каквито и да било действия, с които биха накърнили нашето авторско право, без нашето предварителното писмено съгласие.

V. СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Нашият уебсайт изполва защитен Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) протокол. Ние не събираме лични данни чрез нашия сайт, но бихме могли да ги получим, ако Вие ни ги предоставите чрез изпращане на електронно съобщение чрез контактната форма или по електронна поща. Определен набор от лични данни ще бъде необходим за да можем да направим обратна връзка с Вас или да отговорим на Вашето запитване.

„ТОДОРОВ“ АД полага усилия за осигуряването на конфиденциалността и сигурността на информацията, включително личните данни на нашите служители и контрагенти и лицата, които са предоставили лична информация чрез нашия уебсайт. „ТОДОРОВ“ АД непрекъснато подобрява техническите и организационни мерки, представляващи вътрешни правила, политики и процедури, които осигуряват предпазват личната информация от загуба, нерегламентиран достъп или разкриване.

Повече информация относно обработването на лични данни можете да намерите в Уведомлението за поверително третиране на лични данни.

VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

За неуредените въпроси се прилага действащото бълагрско и приложимото за конкретния случай европейско законодателство. Всички спорове възникнали във връзка с използването на уеб сайта се уреждат по взаимно съгласие, а когато това се окаже не възможно по съдебен ред пред компетентния български съд по правилата на подсъдността, предвидени в Гражданския процесуален кодекс.
Нищожността на отделни части на тези Общи условия не влече неговата цялостна нищожност, когато те са заместени по право от норми на закона.

Дата на последна актуализация: 23.03.2020 г.