Инвеститори

Акции

Емитирани ценни книжа

Капиталът на дружеството е в размер на 3 400 000 лева, разпределен в 3 400 000 обикновени, поименни, свободно прехвърляеми, безналични акции с право на 1 глас в ОСА, право на дивидент и ликвидационен дял, всяка с номинал от 1 лев. Всички издадени от дружеството акции са от един клас и осигуряват еднакви права на своите притежатели.

Акциите на дружеството се търгуват на Неофициален пазар сегмент А на Българска Фондова Борса. (При натискане на БФБ да се влиза в страницата им -www.bse-sofia.bg) Борсов код: 5Т6

Проспект за вторично публично предлагане на акции (2006 г.)

  • Част I – Регистрационен документ
  • Част II – Документ за предлаганите ценни книжа
  • Част III – Резюме

Права на акционерите

Правата на акционерите, отнасящи се до ценните книжа са:

  • Право на глас;
  • Право на информация;
  • Право на дивидент;
  • Право на ликвидационен дял;
  • Право на отмяна на решения на Общото събрание, когато те противоречат на повелителните разпоредби на закона.
Структура

Дружеството има едностепенна система на управление.

Управителният орган на Дружеството е неговия Съвет на директорите, който се състои от три лица, включително един независим член.

  • ИВАН ДИМИТРОВ ТОДОРОВ – Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор
  • КИРИЛ НИКОЛОВ ИЗМИРОВ – Член на Съвета на директорите

Контакти

Директор за връзки с инвеститорите

Дамяна Тодорова
тел. 02/850 46 66

e-mail: investor_relations@todoroff-wines.com